2010.12.20

2010/12/20 20:49 / My Life/Diary

Merry Christmas, Mr. Lawrence

영화도 아니고, 음악도 아니고, 제목이,
갑자기 생각났네….

기억나는 장면이라곤 데이빗 보위의 말라버린 머리통과 한줌 머리카락 뿐.
2010/12/20 20:49 2010/12/20 20:49

Trackback URL : 이 글에는 트랙백을 보낼 수 없습니다

Trackback RSS : http://www.fallight.com/rss/trackback/2092

Trackback ATOM : http://www.fallight.com/atom/trackback/2092


« Previous : 1 : ... 174 : 175 : 176 : 177 : 178 : 179 : 180 : 181 : 182 : ... 1284 : Next »